PALUNIN Sp. z o.o. Ul. Siemianowicka 86 41-902 Bytom

NIP: 626 – 304 – 3004

www.palunin.com

Spełnienie obowiązku informacyjnego przez

PALUNIN Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu przy ul. Siemianowickiej 86

§1 ZAPISY OGÓLNE

PALUNIN Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu przy ul. Siemianowickiej 86, zwany dalej PALUNIN informuje, że jest administratorem danych osobowych pracowników, klientów, kontrahentów i innych osób współpracujących lub kontaktujących się z PALUNIN.

Co oznacza słowo Administrator? Administrator, to podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

Co oznacza słowo przetwarzanie? Oznacza: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. Mogą to być wszystkie wykonywane czynności lub jedna z nich. Bez posiadania danych osobowych i wykonywania czynności przetwarzania na tych danych nie ma możliwości prowadzenia firmy, gdyż każda firma ma kontakt z danymi osób fizycznych.

Każdy właściciel danych osobowych ma prawo do żądania od PALUNIN dostępu do swoich danych osobowych, ich kopiowana, sprostowania jeśli są wadliwe, usunięcia jeżeli jest to zgodne z prawem, przenoszenia jeśli dane są przetwarzane na podstawie zgody lub umowy, ograniczenia przetwarzania jeśli toczy się jakaś sprawa wyjaśniająca lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania jeśli są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu Administratora.

Każdy właściciel swoich danych osobowych ma prawo realizacji ww. praw w siedzibie PALUNIN Sp. z o.o.

w godzinach 8.00-15.00 lub mailowo na podany adres BIURO@PALUNIN.COM.

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO).

Co oznacza podany art.6 ust.1? Oznacza dopuszczalną podstawę ich przetwarzania (zgoda, umowa, przepis prawa, ochrona żywotnych interesów lub uzasadniony interes Administratora).

Co oznacza uzasadniony interes Administratora? Oznacza sytuację, w której Administrator dla swojej działalności potrzebuje danych osobowych, ale ich przetwarzanie w żaden sposób nie narusza praw i wolności osób fizycznych.

Danych osobowych nie przetwarza się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), nie przetwarza się ich w sposób zautomatyzowany, tj. bez udziału człowieka i nie są one profilowane, czyli PALUNIN nie wykonuje oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej do wykonywania jakichkolwiek analiz tej osoby za wyjątkiem sytuacji opisanych w kolejnych paragrafach. Jeżeli dane osobowe mogą być przetwarzane poza EOG, to zostało to poniżej wyraźnie zaznaczone.

PALUNIN informuje o prawie wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2 w przypadku stwierdzenia przetwarzania tych danych niezgodnie z obowiązującym prawem krajowym i europejskim.

Kontakt do osoby zajmującej się ochroną danych w PALUNIN: ROBERT@PALUNIN.COM

PALUNIN powołał Inspektora ochrony danych. Kontakt do Inspektora: ROBERT@PALUNIN.COM

Poniżej przedstawiono grupy danych osobowych, zakres, cel i czas ich przetwarzania przez Administratora, a także wskazano możliwych odbiorców danych osobowych. Jako odbiorców rozumie się osoby lub podmioty inne niż sam Administrator, jego pracownicy lub sami właściciele danych osobowych.

§2 KLIENCI I KONTRAHENCI

Dane osobowe klientów lub kontrahentów PALUNIN są przetwarzane w celach związanych:

• ze współpracą biznesową lub dostawą/kupnem towarów i usług w zakresie zawartej umowy

kupna sprzedaży lub innej umowy, zlecenia lub czynności gospodarczej na podstawie art.6 ust.1 lit. b)

RODO

• w zakresie realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa (m.in. cele podatkowe, rachunkowości, dochodzenie roszczeń, ochrona rynku, nadzór nad przepływami finansowymi) dane są przetwarzane na podstawie art.6.ust.1 lit. c) RODO

• w zakresie windykacji należności i obsługi prawnej, a także dla celów dowodowych wynikających z przepisów prawa nakładających na PALUNIN realizację obowiązków dochowania należytej staranności dane są przetwarzane w oparciu o art.6 ust.1 lit. f) RODO

• w zakresie marketingu bezpośredniego usług własnych w oparciu o art.6 ust.1 lit. f) RODO.

Zakres przetwarzanych danych osobowych: imię, nazwisko, nazwa klienta/kontrahenta, adres, dane kontaktowe (telefon, e-mail), w tym imię i nazwisko osób do kontaktu w celu realizacji umowy, dane dot. produktu, wypis z rejestru CEIDG, KRS, WIES, NIP-u i REGONU lub inne wynikające z przepisów prawa lub z

regulaminów wewnętrznych, np. dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe kontrahenta lub jego pracowników, referencje, a także dane ekonomiczno-finansowe w związku z istniejącą lub planowaną współpracą handlową itd. Przez kontrahenta rozumie się również podmiot udzielający zabezpieczenia wierzytelności przysługujących PALUNIN (osobistego lub rzeczowego).

Odbiorcy danych osobowych są określeni w przepisach prawa oraz są nimi także firmy obsługujące

systemy informatyczne, firmy doradcze, obsługa prawna, banki, firmy ubezpieczeniowe, firmy

windykacyjne, podmioty ubezpieczające wierzytelności PALUNIN, podmioty świadczące na rzecz PALUNIN

usługi w zakresie faktoringu lub inne usługi finansowe, firmy marketingowe, firmy dostarczające produkty

instalacyjne lub usługi pomocnicze, np. transportowe, logistyczne, spedycyjne.

Dane mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), w którym nie stwierdzono odpowiedniego stopnia ich ochrony. Stosuje się w takim przypadku odpowiedni sposób techniczny zabezpieczenia tych danych w momencie ich przekazywania oraz zapisuje się odpowiednie klauzule w umowach biznesowych.

Podanie danych w celu współpracy jest konieczne dla realizacji umowy kupna-sprzedaży lub innej i nie podanie ich uniemożliwia jej realizację, wystawienie faktury czy dochodzenie ewentualnych roszczeń.

Dane osobowe będą przetwarzane w związku z możliwością dochodzenia roszczeń z transakcji gospodarczych przez możliwy max. okres przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów Kodeksu karnego, liczone od końca roku w którym nastąpiła czynność gospodarcza, nie mniej niż przez 10 lat od momentu ostatniego zdarzenia gospodarczego potwierdzonego fakturą lub przez 10 lat od zakończenia trwania umowy (dla umów od 09-07-2018 – 6 lat).

Obowiązek informacyjny dot. sklepu elektronicznego i sprzedaży on-line jest przedstawiony w oddzielnej karcie/domenie dedykowanej sklepowi.

§3 OSOBY UCZESTNICZĄCE W REALIZACJI UMÓW

Dane osobowe osób uczestniczących w realizacji umowy, pozyskane od drugiej Strony umowy są przetwarzane w celu związanym z realizacją zawartej umowy i dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. b) RODO.

Zakres danych wynika z roli wykonywanej podczas realizacji umowy i są to dane kategorii zwykłej: imię, nazwisko, potwierdzenie tożsamości, dane kontaktowe, ew. uprawnienia zawodowe. Dane pracowników drugiej Strony umowy realizujących umowę, PALUNIN otrzymuje od reprezentantów drugiej Strony umowy.

Podanie danych osobowych osób podpisujących i realizujących umowę jest warunkiem zawarcia umowy oraz wymogiem ustawowym do wypełnienia obowiązków wynikających z mocy prawa, a także warunkiem jej prawidłowej realizacji. Brak podania danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy lub prawidłowe jej wykonanie.

Ewentualne przetwarzanie danych osobowych poza EOG może wynikać tylko i wyłącznie z realizacji konkretnej umowy poza obszarem EOG, o czym druga strona umowy jest poinformowana. W innym przypadku dane nie są przekazywane poza EOG.

Odbiorcy ww. danych osobowych i czas ich przetwarzania są określeni w paragrafie 2.

§4 DOSTAWCY I ODBIORCY TOWARÓW

Dane osobowe osób upoważnionych do dostarczenia lub odbioru towarów z/do PALUNIN, a także w imieniu PALUNIN bezpośrednio z/do klienta lub kontrahenta są przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit.

f) RODO w celu wynikającym z uzasadnionych potrzeb PALUNIN, np. zakup lub wydanie towaru osobie upoważnionej, w tym kierowcy lub odbiór towaru od upoważnionej osoby.

Dane osobowe osób upoważnionych są pozyskiwane od klientów lub kontrahentów PALUNIN lub od firm spedycyjnych lub logistycznych i są to dane kategorii zwykłej (imię, nazwisko, kontakt telefoniczny, numer samochodu), a w przypadku upoważnienia do odbioru także dane pozwalające na jednoznaczną identyfikację osoby upoważnionej. W przypadku obcokrajowców katalog danych może być szerszy (także adres, imię ojca/matki, numer paszportu itp.).

Ewentualne przetwarzanie danych osobowych poza EOG może wynikać tylko i wyłącznie z realizacji konkretnej umowy poza obszarem EOG, o czym druga strona umowy jest poinformowana. W innym przypadku dane nie są przekazywane poza EOG.

Odbiorcy ww. danych osobowych i czas ich przetwarzania są określeni w paragrafie 2.

§5 MARKETING

Dane osobowe klientów lub kontrahentów PALUNIN są przetwarzane także na podstawie art. 6 .ust.1 lit. a) RODO w celu stałego kontaktu z klientem, świadczenia klientowi usług marketingowych czy dostarczania zamówionych przez klienta informacji handlowych. W tym przypadku wyrażona musi być

przez klienta lub kontrahenta zgoda, która może być także w każdym momencie odwołana, a jej nie wyrażenie uniemożliwia PALUNIN kontakty w celu marketingowym innym niż marketing bezpośredni usług własnych. W przypadku marketingu bezpośredniego dane klientów lub kontrahentów przetwarzane są na podstawie art.6 ust.1 lit. f), a klient może złożyć sprzeciw w związku z ich przetwarzaniem.

Odbiorcami danych osobowych klientów lub kontrahentów PALUNIN mogą być dostawcy usług informatycznych czy marketingowych, kurierzy itp. Dane będą przetwarzane do momentu upływu 10 lat od ostatniego kontaktu lub do momentu odwołania zgody lub złożenia sprzeciwu. Odwołanie zgody lub złożenie sprzeciwu nie ma wpływu na ich przetwarzanie przed momentem odwołania zgody lub złożenia sprzeciwu.

§6 POCZTA MAILOWA I KONTAKT TELEINFORMATYCZNY ORAZ GOŚCIE

Dane osobowe przetwarzane są także przez PALUNIN w oparciu o art.6 ust.1 lit. f) RODO w celach realizacji uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest kontakt lub przedstawienie Gościa czy rozmówcy,

a zakres danych zależy od formy kontaktu.

W związku z pandemią COVID-19 dane szczególnej kategorii przetwarzane mogą być na podstawie art.9 ust.2 lit. i) RODO, w związku z pomiarem temperatury. Dane te nie są nigdzie odnotowywane i zapamiętywane.

W przypadku gościa na recepcji przetwarza się tylko imię i nazwisko (bez rejestrowania na piśmie) w celu zaanonsowania gościa osobie, z którą się ma spotkać i która oczekuje na gościa.

W przypadku poczty mailowej przetwarza się adresy mailowe oraz imię, nazwisko lub nazwę nadawcy/adresata, a także treści wiadomości, które mogą zawierać dane osobowe.

W przypadku telefonu służbowego przetwarza się imię, nazwisko lub nazwę oraz numer telefonu, a także treść wiadomości tekstowych.

Podanie danych wynika z potrzeby szybkiego kontaktu, a nie podanie ich ogranicza kontakt do tradycyjnego za pośrednictwem poczty lub kuriera.

Nie podanie imienia i nazwiska na portierni może skutkować nie wpuszczeniem na teren PALUNIN, gdyż uniemożliwia weryfikację zaproszonego gościa u pracownika PALUNIN.

Dane osobowe zostały pozyskane z różnych źródeł i są to dane zwykłe, tj.:

• bezpośrednio od Państwa, co uznajemy, jako wyrażenie zgody poprzez wykonanie konkretnej aktywności lub podpisanie zgody na kontakt teleinformatyczny

• z publicznych stron internetowych, od pracodawców, od innych podmiotów współpracujących z PALUNIN (kategorie: dane zwykłe, adres e-mail, numer telefonu, nazwa lub imię i nazwisko, adres)

Ww. dane nie są nikomu udostępniane bez zgody osoby, jeżeli dotyczy to telefonu lub maila prywatnego na użycie którego została wyrażona zgoda, chyba że udostępnienie wymagane jest dla załatwienia sprawy w uzasadnionym interesie Administratora i właściciela danych.

 

W zakresie obsługi technicznej korespondencji dane są udostępniane Poczcie Polskiej, kurierom, dostawcom usług hostingowych, operatorom telekomunikacyjnym.

Dane osobowe dot. poczty mailowej będą udostępniane innym odbiorcom, na zasadzie dalszego przesyłania poczty dot. konkretnej omawianej tematyki w gronie większej grupy osób, a także dostawcom usług hostingowych.

Ww. dane przetwarzane są do momentu otrzymania roszczenia dot. usunięcia adresu mailowego lub numeru telefonu, ale nie dłużej niż 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego w którym upłynęło 5 lat od ostatniego kontaktu.

§7 BIEŻĄCE PROWADZENIE FIRMY

Dane osobowe przetwarzane są w także w PALUNIN celach związanych z bieżącym prowadzeniem firmy w oparciu o art.6 ust.1 lit. f), tj. w książkach teleadresowych, rejestrach, książkach pocztowych itp. Zakres

przetwarzanych danych osobowych wynika z bieżących potrzeb Administratora lub z regulaminów wewnętrznych. Podanie danych jest konieczne dla realizacji współpracy biznesowej i ich nie podanie utrudniłoby wykonanie określonego zdarzenia biznesowego.

Odbiorcy danych osobowych są określeni w wewnętrznych procedurach oraz są nimi także firmy obsługujące systemy informatyczne.

Dane osobowe będą przetwarzane przez 10 lat od momentu ostatniego kontaktu lub ostatniego wpisu.

§8 MONITORING WIZYJNY

Celem zbierania danych osobowych monitoringu wizyjnego jest:

• zapewnienie bezpieczeństwa pracowników

• ochrona mienia

• kontrola produkcji

co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora, a dane osobowe są przetwarzane w oparciu o art.6 ust.1 lit. f) RODO.

Podjęcie pracy w PALUNIN lub wejście na teren PALUNIN jest równoznaczne z faktem przetwarzania danych

osobowych w formie wizyjnej. Zbierany jest obraz bez dźwięku.

Dane nie będą podlegały przekazaniu osobom trzecim za wyjątkiem zewnętrznej obsługi IT/firmy konserwacyjne i zewnętrznej firmy ochroniarskiej lub osób uczestniczących w zdarzeniu dot. tylko i wyłącznie

sytuacji opisanych w Regulaminie monitoringu wizyjnego w związku z celem stosowania monitoringu wizyjnego, jeżeli osoby te się o to zwrócą w celach dowodowych i będą miały odpowiednie uzasadnienie. Poza tym odbiorcami mogą być organy ścigania oraz sądy, a co się z tym wiąże kancelarie prawne lub firmy doradcze.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 30 dni z możliwością przedłużenia max. do 90 dni, chyba że wystąpi incydent bezpieczeństwa i w takiej sytuacji będą przetwarzane do momentu jego rozstrzygnięcia.

Pozostałe informacje na temat funkcjonowania monitoringu wizyjnego znajdują się w Regulaminie monitoringu wizyjnego stanowiącym załącznik do Regulaminu pracy.

§9 PRACOWNICY

Dane osobowe pracowników PALUNIN:

• w zakresie umów o pracę lub innych umów cywilno-prawnych dane są przetwarzane w celu realizacji zapisów umowy w oparciu o art.6 ust.1 lit. b) RODO

• w zakresie realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa w stosunku do pracowników na

podstawie zawartej umowy o pracę lub umowy cywilno – prawnej dane są przetwarzane na pod-stawie art.6.ust.1 lit. c) RODO

• w zakresie danych dodatkowych takich jak dane kontaktowe do pracowników lub innych danych na które pracownik wyraził odrębną zgodę dane są przetwarzane na podstawie art.6.ust.1 lit. a)

RODO

• w zakresie danych osób do powiadomienia w razie wypadku w pracy lub innej sytuacji losowejdane są przetwarzane na podstawie art.6.ust.1 lit. f) RODO

• dane szczególnej kategorii przetwarzane mogą być tylko i wyłącznie na podstawie art.9 ust.2 lit. b) RODO, a w związku z obecną pandemią COVID-19 na podstawie art.9 ust.2 lit. i) RODO, a także zawsze możliwe jest ich przetwarzanie na podstawie dobrowolnej zgody pracownika art. 9 ust.2 lit. a) RODO (np. ZFŚS, jeżeli pracownik dostarczy sam od siebie zbyt dużo dokumentów z ww. danymi i wyrazi na to zgodę, gdyż uważa że będzie to dla niego korzystne, a PALUNIN takich danych nie wymaga do podjęcia decyzji)

• w zakresie monitoringu systemów IT oraz samochodów służbowych dane są przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit. f) RODO do zapewnienia organizacji pracy umożliwiającej pełne wykorzystanie czasu pracy oraz właściwego użytkowania udostępnionych pracownikowi narzędzi pracy przez okres 1 roku licząc od końca roku kalendarzowego dla systemów IT i przez okres

3 lat licząc od końca roku kalendarzowego dla monitoringu samochodów służbowych.

Zakres przetwarzanych danych osobowych wynika tylko i wyłącznie z przepisów prawa nakładających obowiązki prawne na Administratora, z treści i zakresu umowy cywilno-prawnej, a w pozostałych przypadkach wynika z treści zgody. Dane osób do kontaktu w razie wypadku są przetwarzane

w uzasadnionym interesie Administratora i pracownika, podane są dobrowolnie przez pracownika, a osoba podana do kontaktu ma możliwość wyrażenia sprzeciwu dot. przetwarzania jej danych osobowych.

Dane z monitoringu są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i zbierane są logi świadczące o działaniu pracownika w systemie IT lub dane z GPS. W tym przypadku przysługuje także prawo do sprzeciwu, a także prawo do żądania rozstrzygnięcia wydawanej decyzji z udziałem człowieka, jeżeli decyzja wywołuje

wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa. Są to dane zwykłe. Podanie danych w celu zatrudnienia jest wymogiem ustawowym i nie podanie ich uniemożliwia etatowe zatrudnienie lub podpisanie umowy cywilno-prawnej.

W stosunku do pozostałych danych osobowych możliwe jest wystąpienie z żądaniem usunięcia tych danych bez wpływu na sytuację służbową pracowników lub zgłoszenie sprzeciwu (jw.).

Odbiorcy danych osobowych: podmioty uprawnione do ich pozyskania zgodnie z przepisami prawa oraz podmioty, którym przekazanie danych będzie konieczne w celu wykonania umowy jaka wiąże te podmioty z PALUNIN, np. firmy doradcze, obsługa IT, obsługa monitoringu wizyjnego, obsługa prawna, Inspektor ochrony danych, firmy szkoleniowe, banki, ubezpieczyciele, sklepy dla celów wystawienia faktur VAT i inne uzasadnione podmioty, w tym podmioty dot. realizacji umów i zdarzeń gospodarczych,

w których pracownik PALUNIN występuje, jako osoba do kontaktu lub jako osoba wykonująca zadania na podstawie stosunku gospodarczego.

Dane osobowe będą przetwarzane maksymalnie przez okres 50 lat w zakresie wynikającym z przepisów prawa od momentu ustania zatrudnienia lub odpowiednio krócej zgodnie

z obowiązującymi przepisami prawa i zależnie od daty zatrudnienia oraz rodzaju danych (osoby zatrudnione od 1 stycznia 2019r. na umowę o pracę przez okres maksymalny 10 lat od momentu ustania zatrudnienia).

§10 CZŁONKOWIE RODZIN PRACOWNIKÓW LUB OSOBY WSKAZANE DO POWIADOMIENIA W RAZIE WYPADKU

Dane osobowe ww. grup osób przetwarzane są w celach związanych z udzielaniem świadczeń socjalnych, zasiłków lub z potwierdzaniem dodatkowych dni wolnych od pracy pracowników i są przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit. c) RODO. Dane zostały pozyskane od członka rodziny zatrudnionego w PALUNIN lub będącego emerytem/rencistą w PALUNIN. Zakres przetwarzanych danych osobowych wynika tylko i wyłącznie z przepisów prawa lub z regulaminów wewnętrznych (np. Regulamin ZFŚS).

W przypadku osób wskazanych do powiadomienia w razie wypadku w pracy lub innej sytuacji losowej dane przetwarzane są na podstawie art.6 ust.1 lit. f) RODO. Dane zostały pozyskane od członka rodziny zatrudnionego w PALUNIN i jest to imię, nazwisko i telefon kontaktowy.

Nie podanie danych w celu otrzymania świadczeń socjalnych, zasiłków, dodatkowych dni wolnych od pra-cy lub w celu powiadomienia o wypadku lub sytuacji losowej uniemożliwia spełnienie wymienionych

uprawnień wobec pracowników. W przypadku danych do osoby kontaktowej w razie wypadku ma ona prawo w każdym momencie zażądać usunięcia tych danych.

Odbiorcy danych osobowych są tylko i wyłącznie określeni w przepisach prawa (patrz obowiązek informacyjny wobec pracowników) lub w regulaminach wewnętrznych (np. Regulamin ZFŚS).

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres maksymalnie 50 lat od momentu ustania zatrudnienia pracownika PALUNIN lub odpowiednio krócej, dla pracowników nowozatrudnionych od 01.01.2019 roku – 10 lat od momentu ustania zatrudnienia, zgodnie z przepisami prawa.

§11 EMERYCI I RENCIŚCI PALUNIN

Dane osobowe emerytów i rencistów są przetwarzane w celach związanych z udzielaniem świadczeń socjalnych na podstawie art.6 ust.1 lit. c) RODO.

Zakres przetwarzanych danych osobowych wynika tylko i wyłącznie z przepisów prawa lub z regulaminów wewnętrznych.

Dane przetwarzane są w celu archiwizacyjnym lub w celu otrzymania świadczeń socjalnych przez emerytów i rencistów. Dane pozyskane są z dokumentacji byłego pracownika PALUNIN lub wymagane jest poda-

nie dodatkowych danych dla celów wynikających z realizacji świadczeń z ZFŚS.

Odbiorcy danych osobowych są tylko i wyłącznie określeni w przepisach prawa (patrz obowiązek informacyjny wobec pracowników) lub w regulaminach wewnętrznych (np. Regulamin ZFŚS).

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres maksymalnie 50 lat od momentu ustania zatrudnienia byłego pracownika PALUNIN lub odpowiednio krócej, zgodnie z przepisami prawa.

§12 KANDYDACI DO PRACY

Dane osobowe kandydatów do pracy przetwarzane są w PALUNIN w celach związanych z podjęciem za-trudnienia:

• w zakresie realizacji procesu rekrutacji dane są przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit. c) RODO lub dane dodatkowe przekazane za dobrowolną zgodą na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO

• w przypadku wyrażenia dodatkowo dobrowolnej zgody w zakresie realizacji procesu przyszłych nieznanych na dzień złożenia dokumentów rekrutacji, dane są przetwarzane na podstawie art.6.ust.1 lit. a) RODO – tzn. musi zostać wyrażona zgoda.

Zakres przetwarzanych danych osobowych wynika tylko i wyłącznie z przepisów prawa, w tym art. 22`1 par.1 Kodeksu pracy (Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141 z dnia 26 czerwca 1974r. z późn. zm.).

Podanie danych, o których mowa w ww. przepisie prawa jest dobrowolne, jednak konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji (art.6 ust.1 lit. c) RODO). Podanie ew. dodatkowych danych na podstawie art.22`1a

Kodeksu pracy (Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141 z dnia 26 czerwca 1974r. z późn. zm.) stanowi całkowicie dobrowolne wyrażenie zgody na ich przetwarzanie (art.6 ust.1 lit. a) RODO) i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji (nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia). Zgoda dotyczy także listów motywacyjnych i innych dodatkowych dokumentów składanych przez kandydata do pracy.

Odbiorcy danych osobowych są tylko i wyłącznie określeni w przepisach prawa lub mogą być nimi firmy IT, doradztwa w zakresie HR (także portal pracuj.pl), kancelarie prawne.

Dane osobowe, o których mowa w punkcie dotyczącym rekrutacji zbierane są w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres 1 miesiąca od momentu zakończenia procedury naboru.

Dane osobowe zebrane w oparciu o zgodę przetwarzane będą przez okres jednego roku – licząc od daty wpływu dokumentu z danymi lub do momentu wycofania zgody. Odwołanie zgody nie ma wpływu na ich przetwarzanie przed momentem odwołania zgody.

§13 Inspektor

Inspektorem ochrony danych jest Robert Palunin, kontakt: robert@palunin.com

 

Pobierz dokument RODO w formacie PDF