OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

PALUNIN Sp. z o.o.

w wersji obowiązującej od dnia 01.06.2021 r.

1. Definicje pojęć:

1.1. Ilekroć w niniejszej umowie mowa o:

a) Sprzedającym – rozumie się PALUNIN Sp. z o.o.

z siedzibą w Bytomiu, przy ul. Siemianowickiej 86, 41-902 BYTOM, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem NIP 626-304-3004.

b) Kupującym – rozumie się przedsiębiorcę oraz każdą osobę fizyczną i prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która skierowała do Sprzedającego zapytanie handlowe lub zamówienie dotyczące wyrobów i usług znajdujących się w ofercie Sprzedającego.

c) Towarze – rozumie się przez to produkty z oferty Sprzedającego.

d) Zamówieniach – rozumie się przez to składane przez Kupującego zamówienie na zakup/dostawę Towaru znajdującego się w ofercie Sprzedającego.

2. Postanowienia ogólne:

2.1. Niniejsze Ogólne Warunku Sprzedaży (dalej: OWS) stanowią ogólne warunku umów w rozumieniu art. 384 kodeksu cywilnego i znajdują zastosowanie do umów sprzedaży, dostawy oraz innych umów zawieranych przez Sprzedającego z Kupującym.

2.2. OWS stanowią integralną część umów oraz obowiązują strony w pełnym zakresie – chyba, że strony postanowią inaczej w umowach.

2.3. Wszystkie informacje i dane dotyczące gatunku stali, przeliczników, rozmiarów i jakości, które wynikają z katalogów, prospektów i innych materiałów reklamowych są danymi orientacyjnymi i nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego – jeśli nie jest to wyraźnie stwierdzone w piśmie.

2.4. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że Sprzedający posiada także towar bez określonego gatunku. Kupujący ma możliwość, przed złożeniem zamówienia, sprawdzenia towaru w siedzibie Sprzedającego lub na wybranym magazynie tranzytowym Sprzedającego.

2.5. Kupujący jest obowiązany znać parametry techniczne zamawianego towaru oraz ponosi z tego tytułu

wszelką odpowiedzialność. Jeśli Kupujący nie stwierdził wadliwości towaru objętego dostawą wskutek niedokonania kontroli w siedzibie Sprzedającego (lub innego magazynu, z którego dokonywana była wysyłka towaru) albo niezachowania należytej staranności przy dokonywaniu kontroli towaru, jego uprawnienia do jakichkolwiek roszczeń z tytułu jakości towaru lub jego zgodności z umową zostają wyłączone. W przypadku odmowy odbioru towaru objętego dostawą Kupujący ponosi koszty dostawy.

2.6. Sprzedający nie bierze odpowiedzialności za prawidłowość doboru zamówionego towaru w konkretnym zastosowaniu przez Kupującego lub jego dalszych kontrahentów.

2.7. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że towar jest przygotowany według technologicznego standardu producenta.

2.8. Do czasu zapłaty wszelkich należności za daną dostawę towaru, towar ten pozostaje własnością Sprzedającego (towar zastrzeżony). Kupujący staje się właścicielem towaru w momencie całkowitej zapłaty za ten towar, w terminach określonych umową. Jeżeli Kupujący nie dokona zapłaty w określonym terminie, wówczas Sprzedający ma prawo zażądać od Kupującego zwrotu towarów niezapłaconych oraz do ich zajęcia. Sprzedający może również żądać odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli towar został zużyty lub uszkodzony.

2.9. Kupujący nie może zbyć towaru zastrzeżonego przed uiszczeniem wszelkich należności za daną dostawę towaru.

2.10. Oferowany towar ważony jest na wagach Sprzedającego. Kupujący ma możliwość uczestniczenia w czynnościach ważenia zamówionego towaru. Jeśli Kupujący nie złożył z tego tytułu zastrzeżeń przed realizacją dostawy – jego uprawnienia do jakichkolwiek roszczeń z tytułu wagi towaru zostają wyłączone.

2.11. Sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakość towaru, jego wykonanie, przydatność do dalszej sprzedaży lub do jakiegokolwiek celu zakładanego przez Kupującego.

2.12. Kupujący bierze na siebie ryzyko związane z poddaniem zakupionego towaru dalszemu przetworzeniu.

3. Cena:

3.1. Towar będzie sprzedawany według cen aktualnie obowiązujących u Sprzedającego według daty zamówienia.

3.2. W przypadku zmian niezależnych od Sprzedającego, opłat i kosztów – mających wpływ na wysokość ceny – powstałych w okresie między zawarciem umowy, a dostawą, Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany ceny w odpowiednim zakresie.

3.3. Ceny towaru zamieszczonej w informacji ofertowej nie zawierają podatku VAT – chyba, że wyraźnie zaznaczono inaczej.

4. Warunki realizacji zamówień i dostaw

4.1. Podstawą wydania towaru jest złożone zamówienie zgodnie z ustalonymi w niniejszych OWS warunkami oraz potwierdzenie zamówienia przez Sprzedającego. Brak potwierdzenia zamówienia traktuje się jako odmowę jego realizacji. Odbiór towaru musi być potwierdzony przez osobę upoważnioną.

4.2. Zamówienie powinno zawierać m.in. numer zamówienia, datę jego wystawienia, nazwę Kupującego, ilość i rodzaj zamawianych towarów ustalone zgodnie z aktualną ofertą Sprzedającego, podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu Kupującego, a także wszelkie inne informacje niezbędne do realizacji zamówienia.

4.3. W braku odmiennych uzgodnień miejscem odbioru przez Kupującego zamówionego towaru jest magazyn Sprzedającego, wskazany przez niego.

4.4. Strony każdorazowo mogą uzgodnić, że towar zostanie dostarczony przez Sprzedającego do miejsca wskazanego przez Kupującego. W takim przypadku Strony ustalą koszty dostawy jakie poniesie Kupujący.

4.5. Sprzedający zastrzega sobie prawo odmowy zrealizowania zamówienia w przypadku jeżeli podana cena lub informacje podane przy towarze są wynikiem pomyłki lub jeżeli zamówienie:

a) nie posiada wszystkich elementów wymaganych umową;

b) wzbudza wątpliwości osoby przyjmującej zamówienie;

c) nie zostało potwierdzone w sposób określony w umowie.

Sprzedający o powyższym poinformuje Kupującego w formie pisemnej lub drogą elektroniczną.

4.6. Termin i miejsce dostawy/odbioru towarów strony określą każdorazowo po dokonaniu zamówienia w formie pisemnej bądź drogą elektroniczną.

4.7. Dostawę/odbiór towaru Kupujący zobowiązany jest potwierdzić na doręczonym przez Sprzedającego dokumencie potwierdzenia dostawy/odbioru towaru za pomocą czytelnego podpisu osoby upoważnionej (bądź wskazanej przez Kupującego w sposób określony w OWS) do odbioru towaru oraz jej własnoręcznego wpisania daty odbioru towaru.

4.8. Podpisy na w/w dokumentach nie powinny być dokonywane w kolorze czarnym.

4.9. Chwilę wydania towaru uważa się za wykonanie zamówienia. Ryzyko uszkodzenia lub utraty towarów obciąża Kupującego z chwilą ich odbioru. Jeśli wystąpią zastrzeżenia dotyczące jakości odbieranych towarów należy w chwili odbioru sporządzić protokół rozbieżności, w którym odnotowane zostaną wszelkie zastrzeżenia, spisany z udziałem kierowcy lub innej osoby odbierającej towar w imieniu Kupującego. W razie braku protokołu rozbieżności przyjmuje się, że towar ostał odebrany bez zastrzeżeń.

4.10. Podpisując dokument potwierdzenia dostawy/odbioru towaru, Kupujący potwierdza spełnienie przez Sprzedającego jego świadczenia. Tym samym Kupujący potwierdza odbiór towaru wolnego od wad i nie wnosi zastrzeżeń co do jego ilości i jakości.

4.11. Kupujący wyraża zgodę na przesyłanie mu przez Sprzedającego faktur VAT w formie elektronicznej drogą e-mailową bez podpisu stron. Doręczenie takie będzie skuteczne z chwilą wysłania korespondencji e-mail na adres Kupującego, podany przy zawarciu umowy sprzedaży lub w toku współpracy.

4.12. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian.

4.13. Jeżeli Sprzedający nie dotrzyma terminu realizacji zamówienia i nie uzasadni tego wyprzedzająco, Kupujący jest uprawiony do rozwiązania umowy. Może to jednak uczynić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

5. Gwarancja i rękojmia

5.1. Kupujący przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że oferowany przez Sprzedającego towar nie podlega reklamacji i nie jest udzielana na niego gwarancja – chyba, że strony każdorazowo określą ewentualne warunki gwarancji.

5.2. Strony wyłączają rękojmię za wady fizyczne towaru.

6. Obowiązki stron

6.1. Kupujący zobowiązuje się do przekazania Sprzedającemu niezwłocznie po zawarciu umowy kopii jego wpisu do właściwej ewidencji działalności gospodarczej lub kopii odpisu z rejestru przedsiębiorców KRS, a także kopii zaświadczeń o nadaniu numerów NIP i REGON.

6.2. Kupujący przed realizacją zamówienia zobowiązany jest do wskazania osób upoważnionych do składania zamówień, awizowania kierowców, odbioru towaru ze strony Kupującego. W razie niewskazania takich osób strony zgodnie przyjmują, że osoby, które w toku realizacji zamówienia podpisały dokumenty lub odebrały towar w imieniu Kupującego, były osobami upoważnionymi przez Kupującego do takich czynności. Ryzyko takich sytuacji obciąża Kupującego.

6.3. Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zmianie powyższych osób. Brak takiej informacji obciąża Kupującego, który bierze pełną odpowiedzialność za skutki braku właściwej informacji.

6.4. Osoby upoważnione do odbioru zamówionego towaru będą każdorazowo wskazywane przez Kupującego w formie pisemnej bądź elektronicznej.

6.5. Strony zobowiązują się do niezwłocznego informowania się o każdej zmianie adresów poczty elektronicznej. Brak informacji skutkował będzie uznaniem korespondencji wysłanej

na dotychczasowy adres za prawidłowo doręczoną.

6.6. Strony zobowiązują się zachować w tajemnicy wszelkie informacje uzyskane w związku z realizacją niniejszej umowy, a w szczególności jej warunki.

6.7. Realizując postanowienia umowy strony będą dbały o zachowanie dobrego imienia zarówno Kupującego, jak i Sprzedającego.

7. Warunki płatności

7.1. Płatności dokonywane będą przelewem na konto Sprzedającego wskazane na fakturze VAT, w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury – chyba, że strony umówią się inaczej. Do ceny zostanie doliczony podatek VAT według aktualnej stawki na podstawie obowiązujących przepisów.

7.2. Kupujący zobowiązuje się do składania podpisów na fakturach VAT przez osoby upoważnione do działania w jego imieniu. Brak podpisu Kupującego na fakturze VAT rozumiany będzie jako akceptacja przez Kupującego treści faktury i sprzedaży bez zastrzeżeń.

7.3. Dokonanie przez Kupującego potrącenia należności Sprzedającego z tytułu sprzedaży z jakimkolwiek własnymi wierzytelnościami względem Sprzedającego jest dopuszczalne wyłącznie w przypadku uprzedniej pisemnej zgody Sprzedającego.

8. Postanowienia końcowe

8.1. Wszelkie zmiany niniejszych OWS dla poszczególnych zamówień wymagają formy pisemnej z podpisami obu stron transakcji pod rygorem nieważności.

8.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi OWS mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego, a ewentualne spory wynikłe na tle niniejszych OWS oraz w związku z realizacją zamówień strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego miejscowo dla siedziby Sprzedającego.

 

Pobierz Warunki zakupu w formacie PDF